Wedstijdreglement CMO enquête 2018-2019

1        Algemeen kader

De enquête heeft als doel te weten te komen welke marketingtrends zich afspelen in België. Dit wordt georganiseerd door 4P square – een consulting en interim management bureau in marketing en sales. Om een zo groot mogelijke respons te krijgen, hebben we besloten om hieraan een wedstrijd te koppelen. De wedstrijd wordt georganiseerd door 4P square. Hierna de organisator te noemen. Deelnemers van de enquête kunnen deelnemen aan de wedstrijd indien ze voldoen aan de voorwaarden opgenomen in onderstaand wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan deze wedstrijd kan een cadeaubon gewonnen worden voor 2 personen bij het tweesterrenrestaurant La Villa in the Sky ter waarde van € 460.

2        Deelnemingsvoorwaarden

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

2.1         Deze wedstrijd staat open voor Chief Marketing Officers (CMO)*, die de enquête volledig hebben ingevuld en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens 18 jaar oud zijn met uitzondering van de medewerkers van 4P square en alle personen die aan de organisatie van de wedstrijd deelnemen. Het doel van deze uitsluiting is om de objectiviteit van de wedstrijd te waarborgen.

2.2         Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen. Deelnemers dienen een geldig e-mailadres op te geven zodat de winnaar op het einde van de wedstrijd gecontacteerd kan worden.

2.3         Enkel deelnames waarbij alle vragen van de enquête worden beantwoord en doorgestuurd op 25/09/2018 en 06/11/2018 worden beschouwd als volledige deelnames voor de wedstrijd. Onvolledige of onleesbare deelnames worden gediskwalificeerd.

2.4         Indien de winnaar niet volledig voldoet aan alle deelnemingsvoorwaarden op het moment van ontvangst van de deelname, verliest de winnaar automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding. De winnaar wordt gecontacteerd op 7 december.

*CMO is hoofd van de marketingafdeling. Hij/zij is degene die de eindbeslissingen maakt en eindverantwoordelijke is voor de marketingafdeling van een bedrijf. De naam van de functie kan verschillen van bedrijf tot bedrijf en hoeft niet officieel CMO te zijn.

3        Prijs

3.1         De prijs omvat een cadeaubon voor 2 personen bij het tweesterrenrestaurant La Villa in the Sky, ter waarde van € 460 en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet.

3.2         De geldigheid van de prijs is beperkt in tijd. Indien de winnaar de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of een compensatie van de organisator.

4        Aansprakelijkheid van de organisator

4.1         De organisator of de eventueel bij de wedstrijd betrokken derden kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade die zich zou kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de wedstrijd.

4.2         De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

4.3         De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs. Als een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze niet aan de winnaar kan worden overhandigd, dan is de winnaar er zelf voor verantwoordelijk om zijn prijs af te halen binnen de vooropgestelde termijn. Indien dit zich zou voordoen, wordt de termijn later nog meegegeven. Indien de winnaar de prijs niet binnen de vooropgestelde termijn afhaalt, wordt de organisator niet verantwoordelijk gesteld.

4.4         Indien de organisator genoodzaakt is wegens omstandigheden buiten zijn wil om de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, of om het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

4.5         Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal de organisator alles in het werk stellen om deze storing op te lossen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten, noch uit vertragingen in het internetverkeer, verlies of beschadiging van verstuurde gegeven

4.6         De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Door aanvaarding van de prijs, erkent de winnaar uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de verkregen prijzen en bevestigt deze af te zien van elke vordering van welke aard dan ook tegen de organisator m.b.t. de prijs.

4.7         Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan eventuele fouten in de wedstrijd(vragen) of in het systeem, ongeacht of deze van redactionele of technische aard zijn. De organisator kan hier dan ook op geen enkel wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

5        Bijzondere bepaling

5.1         De genomen beslissingen en resultaten kunnen niet ter discussie gesteld worden.

5.2         Deelname aan de wedstrijd verleent geen rechten en kan in geen geval recht op schadevergoeding doen ontstaan.

6        Bescherming van de persoonlijke levensfeer

6.1         De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de organisator in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6.2         Alle gegevens, verstrekt door de kandidatuurstellers, zullen uitsluitend gebruikt worden en dienstig zijn voor de organisatie van deze wedstrijd en de hieruit voortvloeiende communicatie. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers.

7        Het reglement

7.1         Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig evenals alle beslissingen die de organisator in verband met deze wedstrijd zal treffen, en ziet af van elke vordering tegen de organisator m.b.t. de wedstrijd of de bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement.

7.2         Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website www.4Psquare.com/en/contestrules-CMO2018 en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

7.3         Elke inbreuk op het reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Deelname aan wedstrijden is gratis. Er mag niet worden deelgenomen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de persoonlijke gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een valse of andere naam, verliest de deelnemer het recht op de prijs.

7.4         Eventuele wijzigingen aan het reglement worden alleen online geplaatst door het gewijzigde reglement opnieuw te publiceren en worden dus niet persoonlijk meegedeeld.

 

1        Cadre général

L’objectif de l’enquête est de connaître les tendances du marketing en Belgique. Celle-ci est organisée par 4P square – une agence de conseil et d’intérim management en marketing et vente. Afin d’obtenir autant de réponses que possible, nous avons décidé de lier cela à un concours. Le concours est organisé par 4P square. Ci-après dénommé “l’organisateur”. Les participants au sondage peuvent participer au concours s’ils remplissent les conditions énoncées dans le règlement du concours ci-dessous. En participant à ce concours, vous pouvez gagner un bon cadeau pour 2 personnes dans le restaurant 2 étoiles La Villa in the Sky d’une valeur de € 460.

2        Conditions de participation

Pour participer valablement au concours, les conditions suivantes doivent être remplies :

2.1      Ce concours est ouvert aux chefs de marketing (CMO)* qui ont complété le sondage et qui sont âgés d’au moins 18 ans au moment du concours, à l’exception des employés de 4P square et de toute personne participant à l’organisation du concours. Cette exclusion vise à assurer l’objectivité du concours.

2.2       Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois. Les participants doivent fournir une adresse électronique valide afin que le gagnant puisse être contacté à la fin du concours.

2.3       Seules les participations dans lesquelles toutes les questions de l’enquête ont été répondues et transmises entre le 25/09/2018 et le 06/11/2018 seront considérées comme des participations complètes au concours. Toute participation incomplète ou illisible sera disqualifiée.

2.4       Si le gagnant ne remplit pas toutes les conditions d’inscription au moment de la réception de l’inscription, il perd automatiquement son droit au prix, sans aucun droit à compensation. Le gagnant sera contacté le 7 decembre.

3        Le prix

3.1       Le prix est un chèque-cadeau pour 2 personnes dans le restaurant deux étoiles La Villa in the Sky d’une valeur de € 460 et ne peut en aucun cas être échangé ou converti en argent.

3.2       La validité du prix est limitée dans le temps. Si le gagnant ne peut pas échanger la chèque-cadeau avant l’expiration de sa période de validité, il ne pourra réclamer aucune indemnité à l’organisateur.

4        Responsabilité de l’organisateur

4.1       L’organisateur ou tout tiers participant au concours ne peut être tenu responsable de tout dommage qui pourrait résulter de l’attribution d’un prix et/ou de la participation au concours.

4.2       L’organisateur n’est pas responsable de l’impossibilité de livrer un prix si le participant a fourni des coordonnées insuffisantes, incomplètes ou incorrectes lors de sa participation.

4.3       L’organisateur n’est pas responsable des éventuels défauts de la poste et/ou des entreprises de messagerie dans la livraison d’un prix. Si un prix est envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie et qu’il ne peut être remis au gagnant, ce dernier est responsable de récupérer le prix dans le délai fixé. Si cela devait se produire, la date limite sera donnée plus tard. Si le gagnant ne récupère pas son prix dans le délai fixé, l’organisateur ne pourra être tenu responsable.

4.4       Si l’organisateur est contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté de reporter, de raccourcir ou de retirer la compétition, de modifier le règlement de la compétition ou d’adapter la formule de compétition, l’organisateur ne peut en aucun cas en être tenu responsable.

4.5       Si le déroulement de cette course devait être perturbé par un incident technique, l’organisateur fera tout son possible pour y remédier. L’organisateur ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient résulter de ces incidents techniques, ni des retards dans le trafic Internet, ni des pertes ou dommages aux données envoyées.

4.6       L’organisateur ne peut être tenu responsable d’aucun défaut dans le prix ou si le prix ne correspond pas aux attentes créées. En acceptant le prix, le gagnant reconnaît expressément et sans réserve les conditions générales et particulières applicables aux prix obtenus et confirme qu’il renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit contre l’organisateur du prix.

4.7       Les participants ne peuvent tirer aucun droit d’une quelconque erreur dans le(s) concours ou dans le système, qu’elle soit d’ordre rédactionnel ou technique. L’organisateur ne peut en aucun cas en être tenu responsable.

5        Disposition spéciale

5.1       Les décisions prises et les résultats obtenus ne peuvent être remis en cause.

5.2       La participation au concours ne confère aucun droit et ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation.

6        Protection de la sphère personnelle de la vie

6.1       Les données personnelles des participants seront incluses dans un fichier par l’organisateur. Ces données sont soumises à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

6.2       Toutes les données fournies par les candidats seront utilisées exclusivement pour l’organisation du présent concours et la communication qui en résultera. Aucune donnée ne sera communiquée à des tiers sans le consentement exprès des participants.

7        Le règlement

7.1       En participant à ce concours, le participant accepte sans réserve le présent règlement du concours ainsi que toutes les décisions que l’organisateur prendra dans le cadre de ce concours et renonce à tout recours contre l’organisateur en rapport avec le concours ou les dispositions du présent règlement du concours.

7.2       Le présent règlement est publié sur le site Internet www.4Psquare.com/en/contestrules-CMO2018 et peut y être imprimé sur demande.

7.3       Toute infraction au règlement entraînera l’exclusion du participant. La participation aux concours est gratuite. Il n’est pas permis de participer avec les données d’une autre personne. S’il est clair que les données personnelles ne correspondent pas à la réalité ou si le participant participe sous un nom faux ou différent, le participant perd le droit au prix.

7.4       Toute modification du règlement ne sera mise en ligne qu’en republiant le règlement modifié et ne sera donc pas communiquée personnellement.